ஆணவத்தை குறை..

நல்லவற்றை கூட்டி  கொள்           "+"
தீயவற்றை கழித்து கொள்              "-"
அறிவை பெருகி கொள்                    "x"
நேரத்தை வகுத்து கொள்                 "%"
இன்ப துன்பங்களை சமமாக கருது      "="
ஆணவத்தை குறை                          "<"
நேர்மையை அதிகரி                          ">"


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template