நீ வைக்கும் பொங்கல்..!

நீ வைக்கும் பொங்கல்
நீ போடும் கோலம்
நீ உடுத்தும் உடை
நீ பாடும் பாடல்
நீ சுவைக்கும் கரும்பு
நீ சூடும் பூ
நீ நடக்கும் நடை
நீ பார்க்கும் பார்வை
இவை எல்லாமே
அழகாகவும்
அருமையாகவும்
பிரமிப்பாகவும்
இருபடி எப்படி என்கிற
ரகசியத்தை எனக்கு மட்டும்
சொல்வாயா பெண்ணே..!


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template