என் எண்ணம்..

நிலா நீர் காற்று
நீ தான் என் உயிர் மூச்சு..
ஆறு மழை ஏரி
நீ என் இதய ராணி..
சென்னை கடலூர் வெள்ளம்
நீ தான் என் எண்ணம்..
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template