திராவகமாக..!

பெண்ணே..!
உன் கன்னகுழிகுள்
நான் நிறைந்தேன்
தேனாக..!

அதற்காக
நீயோ
என் இதய அறையில்
நிறைந்து
மெல்ல மெல்ல அரித்து
விட்டாயே
திராவகமாக..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template