அம்மா..!

அம்மா,
எனக்கும் கற்று கொடு..!

தன்னலமில்லா
அன்பை
கறை இல்லா 
அக்கறையை
வேசமில்லா
பாசத்தை
எப்படி காட்டுவதென்று..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template