ஒவ்வொரு துளியும்..!

உன் கண்களிலிருந்து 
கண்ணீர் வர வேண்டும்
சோகத்தினாலோ
வலியினாலோ அல்ல    
சந்தோசம் தாங்கமுடியால்..!

ஆனால்
நீ சிந்தும்
ஒவ்வொரு துளியும்
என்னால் தான் வர வரும்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template