மனவிழிகளால்..!

இரவில்
கண் மூடியும் கூட
உன் முகத்தையே
பார்க்கிறேன்
கருவிழிகளால் அல்ல...!
மனவிழிகளால்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template