மதிக்காவிட்டால்..!

கண்ணுக்கு தெரிந்த
மனிதரை
மதிக்காவிட்டால்,
கண்ணுக்கு தெரியாத
கடவுளை,
மதித்தும் பயன் இல்லை ".
-MOTHER THERASA
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template