மருந்தாக சிலர்..!

காய படுத்த பலர்
இருந்தாலும் மருந்தாக
சிலர் இருப்பதாலேயே
நம் வாழ்க்கை
அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி
பயணிக்கிறது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template