வரம்..!

நல்ல இதயங்களை 
பார்ப்பது கடினம்..!
நல்ல இதயத்துடன்
பேசுவது அதிர்ஷ்டம்..!
நல்ல இதயத்துடன்
நட்பு வைப்பது
வரம்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template