மனைவி..!

ஒருமுறை
உன்னால் காயப்பட்ட
என் இதயத்திற்கு
தன் அன்பினால்
மருந்து போட்டாள்
மனைவி..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template