சிறகாக நான்..!

வானவில்லாய் நீ வந்தால்
வானமாக நான்
பரந்து நீ இருக்க..!
மானாய் நீ வந்தால்
காடாக நான்
துள்ளி குதித்து நீ ஓட..!
மயிலாய் நீ வந்தால்
தோகையாக நான்
அழகாக நீ ஆட..!
பட்டாம்பூச்சியாய் நீ வந்தால்
சிறகாக நான்
சிறகடித்து நீ பறக்க..!


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template