நீள வேண்டுமென..!

நீயும் நானும்
போகும் போது
உன் ஆடை
ஒருமுறை உரசி
சென்றால் போதும்,
அந்த பாதை இன்னும்
நீள வேண்டுமென
நெஞ்சம் ஏங்குகிறது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template