என் இதயம்..!

உன்னை
நினைத்து நினைத்து
ஒருநாள்
துடிப்பதை மறந்து
விட போகிறது
என் இதயம்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template