நல்லவனாக..!

நல்லவன் என்ற பெயரை
மட்டும் எடுத்து விடாதே பிறகு
ஆயுள் முழுவதும் நல்லவனாக
நடிக்க வேண்டும்..!
கெட்டவன் என்ற பெயரோடு
வாழ்ந்து விடு..!
நல்லவனாக..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template