சிறந்தது..!

வென்ற பிறகு கிடைக்கும்
பாராட்டை விட
வீழ்ந்த உடன் கிடைக்கும்
ஊக்கமே சிறந்தது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template