அதிகம் நினைக்கிறது..!

பாசம் வைத்த
இதயங்கள் தான்
பாவபட்டவை..!
மறக்க நினைக்கும்
போதெல்லாம்
அதிகம் நினைக்கிறது..!
அதிகம் துடிக்கிறது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template