காதல் தோல்வி..!

உன் நினைவுகளை
உட்கொண்டு வாழும்
என் உயிருக்கு தான்
நினைவுகளின்
வலிமை..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template