சாபம் விழும்..!

கங்கை நீரில் மூழ்கினால்
பாவம் நீங்கும்..!
பெண் கண்ணீரில் மூழ்கினால்
சாபம் விழும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template