ஒரு கருவானது..!

அன்பே,
நீயும்  நானும்
நம் காதலுக்கான
கவிதை வடித்தோம்..!
உன் பெயரை நானும்
என் பெயரை நீயும்
வடித்தால்
இரண்டு வார்த்தை
ஒரு கருவானது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template