உனக்கும் சேர்த்து..!

அன்பே..!
என் காதல்
உனக்கு புரியவில்லையா?
புரிந்தால் ஏன் மௌனமாய் பேசுகிறாய்..!
என்னை பற்றி பேசு
என்னை பற்றியே யோசி
என்றெல்லாம் கேட்கவில்லையே..!
ஒரே ஒருமுறை
என்னையும் யோசித்து பார், புரியும்
உனக்கும் சேர்த்து
நான் காதல் செய்வது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template