எருக்கம் பூவாக..!

உன் தலையில்
ரோஜா மலராக
என் நினைவுகள்
இருக்குமென்று விரும்பினேன்..!
ஆனால்,

என் கல்லறையில்
அல்லவா இருகின்றன 
எருக்கம் பூவாக
உன் நினைவுகள்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template