கருப்பு காவியம்..!

பெண்ணே,
காதலால்
வரும் வலிகளை
வெறும் வார்த்தைகளை கொண்டு
சொல்லி விட முடியாது..!
அது கதை அல்ல
கருப்பு காவியம்..!
அதை நீ சந்தித்தால்
மட்டுமே உணர முடியும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template