இருந்து விடாதே..!

அன்பே,
நான் தனியாக கூட
வாழ்ந்து விடுவேன்
ஆனால்,
வாழ்கையில் துணையாக
வருகிறேனென்று
சுமையாக மட்டும்
இருந்து விடாதே..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template