உன் நினைவு..!

உன்னை
மறக்க  வேண்டும்
என்று எண்ணிக்கொண்டே
மது அருந்தினேன்
அருந்த அருந்த
உன்னை
நினைத்து நினைத்து
மகிழ்கிறது
எனக்குள் இருக்கும்
உன் நினைவு..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template