இருக்க முடியாது..!

சுவாசிக்காமல் கூட
பல நொடி
இருந்து விடுவேன்
உன்னை
நேசிக்காமல்
ஒரு நொடி கூட
இருக்க முடியாது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template