அம்மா..!

அம்மாவின்
தாய் பால் தான்
குழந்தைக்கு முதல் டாப்பப்...!
அவளின்
அன்பு முத்தம் தான்
குழந்தைக்கு முதல் பூஸ்டர்..!
அன்னையின்
இனிமையான குரல் தான்
குழந்தைக்கு முதல் ரேட் கட்டர்..! 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template