இந்த காதல் மட்டும்..!

அதிகமாக பேசிகொண்டிருந்தவள்
இன்று ஊமையாய் போகிறாள்..!
ஊமையாக இருந்த நான்
இன்று உளறிகொண்டிருக்கிறேன்..!

ஏனோ தெரியவில்லை
நம்மை மாற்றிய 
இந்த காதல் மட்டும்
இன்னும் மாறவில்லை..!

by
santhosh kannan
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template