நண்பர்கள் உண்டு..!

நண்பர்கள் தின வாழ்த்து கவிதைகள்
பாதங்கள் உண்டு
நடந்து செல்ல,
பார்வைகள் உண்டு
புரிந்து கொள்ள,
காதலி உண்டு
உயிரை எடுக்க,
நண்பர்கள் உண்டு
உயிரை கொடுக்க..!

                       Kavai Vivek
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template