வந்து வாழ்த்தட்டும்..

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்யாருக்கு யார்
சொந்தம்
ஆவதென்று
தேவதைகள்

வந்து
சொல்வதில்லை
...

றவுகள்
சேர்த்து வைத்த
உங்களை அந்த
தேவதைகள்

வந்து
வாழ்த்தட்டும்
...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template