வாழ்த்தட்டும்..

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்வள் வானவில்லாக
நீ வண்ணம் ஏழாக
அந்த வானம் வீடாக
விண்மீன் பூமாலையாக
நிலா கவிதை பாடி
வாழ்த்தட்டும்
இந்த காதல் ஜோடிகளை...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template