கண்ணாடி நண்பன்..!

ண்ணாடி தான்
என் உண்மையான
நண்பன்..!
ஏனென்றால்
அவன்
முன்னால் நான்
அழும் போது
அவன்
சிரிப்பது இல்லை..!

பொடியன்: அவந்தம்ல நண்பன்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template