அதிகமாக நேசிக்கின்றாய்..!

நீ தனிமையில்
இருக்கும்
போது யாரை
அடிக்கடி
நினைகின்றாயோ 
அவரை தான்
நீ அதிகமாக
நேசிக்கின்றாய்..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template