இதயம்..!

ன் இதயம்
படபடவென்று
துடிக்கும்..!

ஆயிரம்
பெண்கள்
உன்னை
கடந்து
சென்றாலும்
நீ
நேசிக்கும்
பெண்
உன்னை
கடக்கும்
போது
மட்டும்..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template