போகும் வரை..!

காதல் என்பது
கை சேர்த்து
போகும் வரை..!
நட்பு என்பது
உயிர் பிரிந்து

போகும் வரை..!

That Is FRIENDSHIP..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template