ஏதுமில்லை..!

காதலர் தின கவிதைகள்
ண்மையான
அன்பை பற்றி சொல்ல
என்னிடம்
வார்த்தைகள் இல்லை..!
அன்புக்கு மேலான
உன்னை விட
இந்த உலகில்
ஏதுமில்லை..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template