நீ மட்டுமே..!

னக்கு மூன்று நண்பர்களே !!
ஒன்று "சூரியன்"
இன்னொன்று "நிலா"
மற்றொன்று "நீ"

பகலெல்லாம்
சூரியன்
இரவெல்லாம்
நிலா
வாழ்நாளெல்லாம்
நீ மட்டுமே..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template