பேராபத்து..!

காதலர் தின கவிதைகள்
குளிக்காதே நீ 
குளித்தால் பேராபத்து
உலகத்துக்கு..!  

கடலுக்கு நுரைகள்
நீ தினம் 
குளிப்பதால்..!
எம்பி வரும் அலைகள்
நீ கை 
அலம்புவதால்..!
குளிக்கவே நீ 
இல்லை என்றால்
ஏது கடல் 
அதில் ஏது அலை..!
பிறகு எப்படி சுனாமி..!
எதுக்கு பெரும் அழிவு..!

 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template