சித்தம் கலங்கிவிடும்..!

காதலர் தின கவிதைகள்
ன்பே!!
நீ நித்தம்
கைகுட்டையால்
முகம் துடைக்காதே..!

உன் முகம்
மொத்தம் பதிவதால்
அதுக்கும்
சித்தம் கலங்கிவிடும்..!
இதழ் முத்தம்
வாங்கிய 
என்னை போல..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template