வேண்டும்..!

ன்னை 
நேரில் பார்க்க
ஆயிரம் கண்கள்
இருக்கலாம்..!
உன்னை 
நினைத்து பார்க்க
ஒரு நெஞ்சமாவது
வேண்டும்
என்னை போல..!
  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template