மங்கையர் தினம்..! இனிய சமர்பணம்..!

ருதனில் 
மங்கையராய் 
பிறந்து,
வயற்றில் 
குழந்தைகளை
சுமந்து,
மார்பில்
கணவனை
தாலாட்டி,
முதுகில்
குடும்ப சுமைகளைத்
தாங்கும்
மங்கையருக்கு,
மகளிர் தினம்
ஒரு இனிய சமர்பணம்..! 

பொடியன்: நல்ல கவிதை..!

  
    
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template