கல்லறை சேரும் வரை

ட்டுமரம் போல்
        உன் நினைவுகளை சுமப்பேன்,
கரை சேரும் வரை  அல்ல,
        கல்லறை சேரும் வரை..!
 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template