நண்பேண்டா..!

ன்னால் 
முடியும் போது
உன்னை சுற்றி வரும் 
பல நண்பர்களை விட
உன்னால் 
முடியாத போதும்
உன்னையே பற்றி பிடிக்கும் 
ஒரு நண்பனே 
நன்பேண்டா உனக்கு..! 

பொடியன்: மத்தவனுவ எல்லாம்    சுயநலவாதிகள் தான்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template