இழந்துவிடுவாய்..!

காதலும், 
நட்பும் தான் 
இரண்டு கண்கள்
உனக்கு என்றால்,
நீ பார்வை 
இழந்துவிடுவாய்
கஷ்டப்படும் 
தருணங்களில்..!

பொடியன்: அப்போ சந்தோசமான
தருணத்துல மறுபடியும் வந்துடுமா!!  
  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template