தோழியே !

தோழியே !
நேற்று நீ
இனி நாம் சந்திக்க முடியாது
பிரிய போகின்றோம் என்று
சொல்லும் போது
பிரிவின் வலி எனக்கு
தெரியவில்லை...
இன்று பிரியும்
தருணத்தில் தான்
இன்னும் பேச வேண்டுமென்று
பிரியவே மனமில்லானால்
பிரிந்து செல்கின்றது
என் மனம்
தனிமையை நோக்கி...
பேசுவாயா என்னுடன்..!

பொடியன்: நல்ல நட்பு... 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template