சாகின்றேன்...

நான் யார் ?
ன்றாவது எனக்கு ஒய்வு
கிடைக்குமா?
இதயம் கேட்கின்றது...

பிறந்த நாளிலும்
அணு அணுவாய்
சாகின்றேன்
நீ கைவிட்டாலும்
கை கழுவ முடியாத
உன் நினைவுகளால்...

கனவில் வரும்
உன் நிழலிடம்
இருக்கும் காதல் கூட
நிஜம் உன்னிடம்
இல்லையே..?

என் உடல்
அங்கங்கள்
ஒவ்வொன்றும்
எனை கேட்கின்றன
நாங்கள் செய்த
பாவம் என்னவென்று...
அதே கேள்வியை
நான் உன்னிடம்
கேட்கின்றேன்
நான் செய்த
பாவம் தான் என்ன..?

பொடியன்: நீ பிறந்தது தான்
முதல் பாவம்...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template