ஏழை ஆனேன்..!

சோக கவிதைகள்
நானும் செல்வந்தனாக
தான் இருந்தேன் 
அவளை காதலிக்கும் போது...
அவள் புன்னகை தான்
நான் சேமித்து
வைத்திருந்த செல்வம்
அவள் என்னை
விட்டு பிரிந்ததால் இப்போது
நான் ஏழை ஆனேன்..!


 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template