நியாபகங்கள்!!

சோக கவிதைகள்
வளுடன்
பழகிய 
அந்த நாள் 
நியாபகங்கள்
இன்னும் 
என் 
நெஞ்ஜோரமாய்
நகர்ந்து
கொண்டே தான்
இருக்கின்றன
அவள் 
வேறொருவன்
கை பிடித்து 
நடக்கும் போதிலும்...


 
  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template