முள் வேலியாய்..!

சோக கவிதைகள்
வளையும்
அவள் நினைவுகளையும்
பொக்கிஷமாய்
நினைத்து
பாதுகாத்து
வருகின்றது
முள் வேலியாய்
என் முகத்தில்
வளர்ந்த தாடி..!!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template