என் கல்லறையில்..!

சோக கவிதைகள்
நீ நடக்கையில் 
உன் பாதங்களுக்கு 
வலிக்கக் கூடாதென்று 
போகும் பாதையில் 
மலரை அல்லவா 
துவினேன் 
அது கூட உன்மேல் 
உள்ள காதலால்..!
நீயோ மலர்வளையமல்லவா
வைத்து விட்டாய்
என் கல்லறையில்
உன் கல்நெஞ்ஜத்தால்..!  
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template